BỒ TÁT DI LẶC

Phóng tác theo nguyên bản tại Pakistan Thế kỷ III

Tượng Bồ tát Di Lặc bằng đá, phong cách Gandhara, thế kỷ 3, Pakistan. Phong cách Mĩ thuật Phật giáo Gandhara (Pakistan)

Trải nghiệm khác:

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM NAM HẢI

QUAN ÂM NAM HẢI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022