Liên hệ
Địa chỉ: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Hotline: 0276.353.6666 / 0327.222.227
Email: badenmountain@sunworld.vn
Follow us: