Bộ lọc: Xem nhiều Ngày

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Pakistan Thế kỷ III Tượng Bồ tát Di Lặc bằng đá, phong cách Gandhara, thế kỷ 3, Pakistan. Phong cách Mĩ...
Xem thêm >

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc Thế kỷ VI Bức tượng này là tác phẩm điêu khắc Phật giáo lâu đời...
Xem thêm >

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Mỹ) Thế kỷ VII Bồ tát ngồi trầm ngâm. Tượng làm bằng đồng mạ...
Xem thêm >

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT TỌA THIỀN

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT TỌA THIỀN

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc Thế kỷ VII Địa tạng bồ Tát ngồi được trưng bày ở bảo tàng nghệ...
Xem thêm >

PHẬT A DI ĐÀ ĐỨNG TIẾP DẪN

PHẬT A DI ĐÀ ĐỨNG TIẾP DẪN

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Mỹ) Thế kỷ VIII
Xem thêm >

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Mỹ) Thế kỉ XIX Tượng Văn Thù Bổ Tát làm bằng chất liệu gỗ phủ...
Xem thêm >

QUAN ÂM NAM HẢI POTALAKA

QUAN ÂM NAM HẢI POTALAKA

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Sơn Tây, Trung Quốc Thế kỷ XI Tượng Quan Âm Nam Hải Potalaka (Phổ Đà Sơn) ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc...
Xem thêm >

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022
Phóng tác theo nguyên bản tại Trung Quốc Thế kỷ XV – XVII Tượng Quan Âm tọa sơn, làm bằng chất liệu gỗ phủ sơn, có niên...
Xem thêm >