THÀNH BẬC ĐÁ CHƯƠNG SƠN

Phóng tác theo nguyên bản kiến trúc của chùa Chương Sơn (Nam Định) Thế kỷ XI – XII

Đây là loại hình thành bậc bằng đá của thời Lý. Là cấu kiện trang trí ở hai bên lối lên xuống của công trình kiến trúc. Phía trên thành bậc tạc hình con sấu, đầu nghê, thân chạm hoa văn, đuôi dài hình sóng lượn. Phía dưới chạm hoa dây và linh thú. Hiện đây là thành bậc đá thời Lý duy nhất được biết đến mà vẫn còn giữ được phần đầu nghê. Thành bậc này đang được đặt ở vườn của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT TỌA THIỀN

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT TỌA THIỀN

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022

PHẬT A DI ĐÀ ĐỨNG TIẾP DẪN

PHẬT A DI ĐÀ ĐỨNG TIẾP DẪN

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022

QUAN ÂM NAM HẢI POTALAKA

QUAN ÂM NAM HẢI POTALAKA

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

- Tầng 3 (Nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo Thế giới) | 31/08/2022