CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT NHƯ LAI Thành Phật Thích Ca Mâu Ni

Phóng tác theo nguyên bản Trung Quốc
Thế kỷ XV – XVI

Thành Phật Thích Ca Mâu Ni
Sau đấy, ngài giác ngộ hoàn toàn. Với trí tuệ của bậc giác ngộ, ngài nhìn thấy rõ sự luân hồi mãi mãi của hết thảy chúng sinh. Dù kẻ sang, người hèn, dù lành, dù ác, họ liên tục tái sinh đời này qua đời khác, tùy theo nghiệp quả của mình. Ngài cất lời than rằng: “Lạ thay! lạ thay! Hết thảy chúng sinh đều sẵn có trí tuệ sáng suốt. Hết thảy chúng sinh đều sẵn có tự tính tròn đầy như chư Phật. Chỉ vì sự mê muội mà phải chịu chìm trong bể khổ, chịu sự chuyển luân hồi mãi mãi”.
Ngày mùng 8 tháng chạp âm lịch năm 589 TCN. Ở tuổi 35, ngài đã đạt tới giác ngộ, trở thành Phật Thích Ca Mâu Ni.