PHẬT VÀ 4 CẢNH ĐỜI CỦA NGÀI

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng nghệ thuật Châu Á San Francisco Thế kỷ XI – XII

Tượng Phật Thích Ca đứng với bốn cảnh đời của Ngài, TK 11-12, đá bazan, Ấn Độ, hiện vật ở Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á, San Francisco.