CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT NHƯ LAI Thành lập tăng đoàn, thu phục ba anh em Ca Diếp

Phóng tác theo nguyên bản Trung Quốc
Thế kỷ XV – XVI

Thành lập tăng đoàn, truyền giảng giáo lý. Thu phục ba anh em Ca Diếp
Ba anh em Ca Diếp mỗi người đứng đầu một đạo tràng lớn tổng cộng có 1000 môn đồ theo học. Giáo phái này xem lửa là hiện thân tinh sạch của đấng Phạm-thiên, nên tin rằng qua việc thờ lửa và cầu nguyện họ sẽ được tiếp nhận lên cõi trời, là nơi có đời sống an vui cao nhất. Người thờ lửa để tóc dài và tu khổ hạnh, chống lại sự hưởng thụ dục lạc.
Khi Phật đến gặp họ đã dùng thuyết nhân duyên sinh khởi mà chỉ rõ những sai lầm trong niềm tin đó. Phật khẳng định: “Sự giải thoát chỉ có thể do chính mình đạt đến bằng nỗ lực tu tập đúng hướng, không thể do cầu nguyện ở bất cứ một đấng thiêng liêng nào mà có được. Và sự trong sạch, thanh tịnh chỉ có thể đạt được do siêng tu các việc thiện, tránh xa các việc ác, chứ không thể do nơi tắm rửa ở nước sông thiêng hoặc nhờ đến ngọn lửa.”
Sau đó thì toàn bộ giáo phái của ba anh em Ca Diếp đã quy y theo Phật.