PHẬT CHIẾN THẮNG MARA

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng nghệ thuật Châu Á San Francisco Thế kỷ IX – X

Tượng Phật chiến thắng Mara, đá, thế kỷ 9-10, Ấn Độ, hiện vật ở Bảo tàng nghệ thuật Châu Á San Francisco.