PHẬT THÍCH CA

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Quốc gia Tokyo (Nhật Bản) Thế kỷ I – II

Tượng Phật đứng bằng đá, phong cách Gandhara, thế kỷ 1-2. Hiện vật ở Bảo tàng Quốc gia Tokyo, Nhật Bản.