CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT NHƯ LAI Thái Tử Tất Đạt Đa vào rừng tu khổ hạnh

Phóng tác theo nguyên bản Trung Quốc
Thế kỷ XV – XVI

Thái tử Tất Đạt Đa bắt đầu thử cùng tu khổ hạnh với nhiều nhóm tăng sĩ khác nhau. Ông quyết tâm tìm cách diệt khổ và tìm mọi đạo sư với các giáo phái khác nhau. Theo truyền thống Ấn Độ bấy giờ chỉ có con đường khổ hạnh mới đưa đến đạt đạo.
Ban đầu ngài tìm một động đá và vào đó bắt đầu cuộc tu tập của mình. Ngài nhịn dần sự ăn uống, khống chế mọi cử động, mọi suy nghĩ cho đến khi thân thể khô héo.
Sau 6 năm tu khổ hạnh, có lúc gần kề cái chết, Tất Đạt Đa nhận ra đó không phải là cách tu dẫn đến giác ngộ, bắt đầu ăn uống bình thường trở lại và tiếp tụ con đường tìm đạo.