CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT NHƯ LAI 49 ngày đêm thiền định

Phóng tác theo nguyên bản Trung Quốc
Thế kỷ XV – XVI

49 ngày đêm thiền định
Ngài đến cội Bồ-đề ở Bodh Gaya ngồi tham thiền và nguyện sẽ nhập định không rời chỗ ngồi cho đến lúc tìm ra nguyên nhân và cơ chế của Khổ. Ngài ngồi trong suốt 49 ngày đêm. Ngài đã dẹp sạch tất cả những phiền não, ma chướng tích tụ nhiều đời. Tâm trí ngài lắng dịu, sáng tỏ và ánh sáng giác ngộ bừng lên.