CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT NHƯ LAI 49 ngày đêm thiền định

Phóng tác theo nguyên bản Trung Quốc
Thế kỷ XV – XVI

49 ngày đêm thiền định
Ngài đến cội Bồ-đề ở Bodh Gaya ngồi tham thiền và nguyện sẽ nhập định không rời chỗ ngồi cho đến lúc tìm ra nguyên nhân và cơ chế của Khổ. Ngài ngồi trong suốt 49 ngày đêm. Ngài đã dẹp sạch tất cả những phiền não, ma chướng tích tụ nhiều đời. Tâm trí ngài lắng dịu, sáng tỏ và ánh sáng giác ngộ bừng lên.

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022