PHẬT CHIẾN THẮNG MARA

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng nghệ thuật Châu Á San Francisco Thế kỷ IX – X

Tượng Phật chiến thắng Mara, đá, thế kỷ 9-10, Ấn Độ, hiện vật ở Bảo tàng nghệ thuật Châu Á San Francisco.

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022