PHẬT THÍCH CA

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Quốc gia Tokyo (Nhật Bản) Thế kỷ I – II

Tượng Phật đứng bằng đá, phong cách Gandhara, thế kỷ 1-2. Hiện vật ở Bảo tàng Quốc gia Tokyo, Nhật Bản.

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022