PHẬT VÀ 4 CẢNH ĐỜI CỦA NGÀI

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng nghệ thuật Châu Á San Francisco Thế kỷ XI – XII

Tượng Phật Thích Ca đứng với bốn cảnh đời của Ngài, TK 11-12, đá bazan, Ấn Độ, hiện vật ở Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á, San Francisco.

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022