QUAN ÂM TỰ TẠI

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Mỹ) Thế kỷ VII

Bồ tát ngồi trầm ngâm. Tượng làm bằng đồng mạ vàng có niên đại TK 7. Hiện vật của Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, Mỹ.

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM NAM HẢI

QUAN ÂM NAM HẢI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022