PHẬT A DI ĐÀ

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Mỹ) Thế kỷ XIII

Tượng Phật A Di Đà với hai tay kết ấn Thiền Định, tượng làm bằng chất liệu gỗ phủ sơn, niên đại TK 13. Hiện vật của Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, Mỹ.