PHẬT A DI ĐÀ

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Mỹ) Thế kỷ XIII

Tượng Phật A Di Đà với hai tay kết ấn Thiền Định, tượng làm bằng chất liệu gỗ phủ sơn, niên đại TK 13. Hiện vật của Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, Mỹ.

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022