PHẬT ĐẠI NHẬT NHƯ LAI

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Mỹ) Thế kỷ XII

Tượng Phật Như Lai với hai tay kết ấn Trí Quyền, tượng làm bằng chất liệu gỗ phủ sơn, niên đại TK 12. Hiện vật của Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, Mỹ.