PHẬT A DI ĐÀ ĐỨNG TIẾP DẪN

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Mỹ) Thế kỷ VIII