PHẬT THÍCH CA THIỀN ĐỊNH

Phóng tác theo nguyên bản tại Pakistan thế kỷ III

Phong cách Mĩ thuật Phật giáo Gandhara (Pakistan) thế kỷ III