PHẬT THUYẾT PHÁP

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Khảo cổ Sarnath (Ấn Độ) Thế kỷ V

Tượng Đức Phật thuyết pháp, đá, thế kỷ 5, Ấn Độ, hiện vật ở Bảo tàng Khảo cổ Sarnath. Phong cách Mỹ thuật Phật giáo Mathura thời kỳ Gupta (Ấn Độ)