PHẬT THUYẾT PHÁP

Phóng tác theo nguyên bản tại Bảo tàng Khảo cổ Sarnath (Ấn Độ) Thế kỷ V

Tượng Đức Phật thuyết pháp, đá, thế kỷ 5, Ấn Độ, hiện vật ở Bảo tàng Khảo cổ Sarnath. Phong cách Mỹ thuật Phật giáo Mathura thời kỳ Gupta (Ấn Độ)

Trải nghiệm khác:

BỒ TÁT DI LẶC

BỒ TÁT DI LẶC

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

PHẬT GOGURYEO

PHẬT GOGURYEO

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỰ TẠI

QUAN ÂM TỰ TẠI

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

VĂN THÙ BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022

QUAN ÂM TỌA SƠN

QUAN ÂM TỌA SƠN

Khu vực đỉnh núi | 31/08/2022